درباره طرح قرآنی به اضافه نور

در طرح به اضافه نور که از هفتم ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود، استادان شاخص مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران به ارائه مباحث مربوط در تدبر در قرآن کریم می‌پردازند.
سور حمد، فلق، ناس، نصر، ماعون، همزه، زلزال، ضحی، انشراح و عبس سوره‌هایی هستند که در این جلسات به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  • ارائه کلی سوره و موضوع اصلی سوره
  • تبیین طهارت عملی متناسب به سوره
  • تبیین گام‌های شش‌گانه فرایند خیرگزینی مربوط به موضوع سوره‌ها

 

فرایند خیرگزینی در سوره‌های انتخابی

 

سوره مبارکه حمد: سوره‌ای برای زیبا دیدن، تحسین و انجام رفتارهای زیبا
مواجهه: دیدن زیبایی ها و ابراز آنها
تفصیل: دیدن انواع و مراتب زیبایی ها و درک تمایز رفتارهای زیبا و نازیبا
ترجیح: دیدن زیبایی قوانین
تعیین: عینی سازی قوانین (برنامه ریزی برای زندگی زیبا بر اساس قوانین)
گزینش: توجه به نفع حاصل از رفتارهای زیبا
تحقق: اقدام عملیاتی در راستای زیبایی آفرینی

 

سوره مبارکه فلق: سوره‌ای برای افزایش توان حل مشکلات

 

بخشیدن در انواع خوبی‌ها و کارهای خیر
مواجهه: مواجهه با مشکلات به عنوان طبیعت زندگی
تفصیل: آشنایی با انواع مشکل و مواجهه درست با آن ها (دیدن الگوها باری استفاده در زندگی)
ترجیح: دسته‌بندی و اولویت بندی مشکلات
تعیین: شناسایی مشکل با اولویت و برنامه ریزی برای حل آن
گزینش: تقویت توان و مهارت حل مسئله
تحقق: اقدام تشکیل گروه‌های گره‌گشا

 

سوره مبارکه ناس: سوره‌ای برای افزایش سرعت و عدم تاخیر در انجام کارهای خوب
مواجهه: توجه به داشتن سرعت و شتاب در کارها
تفصیل: آشنایی با تنوعی از کارهای خوب و درست در زندگی برای سرعت یافتن در کارها
ترجیح: افزایش سرعت کارها با اولویت دهی و انتخاب بهترین کار خوب
تعیین: شناخت عوامل مصداقی ایجاد تاخیر و کندی در انجام کار خوب وبرنامه‌ریزی برای آنها
گزینش: شناخت قوانین و مهارت های افزایش نشاط برای افزایش کارهای خوب
تحقق: کشف راهکار برای افزایش سرعت کارهای خوب با مشارکت

 

سوره مبارکه نصر: سوره‌ای برای افتخار کردن به یاری دین خدا
مواجهه: درک ارزشمند بودن داشتن سرعت و شتاب در یاری کردن دیگران
تفصیل: دشناخت مصادیق متعدد از رفتارهای دیندارانه و کمک به دیگران در انجام آنها
ترجیح: انتخاب مشخص یک کار دیندارانه با توجه به محدودیت های طبیعی و انجام انها
تعیین: داشتن فهرستی از کارهای افتخارآمیز دیندارانه و برنامه‌ریزی برای یاری در انجام آنها
گزینش: ارائه پیشنهاد برای انجام کارای دیندارانه و جلب مشارکت دیگران
تحقق: تشکیل جمع و گروه جهت حل یک مشکل در باب موضوعات و مسائل دینی

 

سوره مبارکه ماعون: سوره‌ای برای دین‌دار شدن به واسطه نماز و رفع نیاز محرومان
مواجهه: درک منافات نداشتن عمل به قانون با لذت بردن؛ با محوریت توجه به افراد کوچکتر و ضعیف
تفصیل: توجه به انواع قوانین و محدودیت‌های فردی و اجتماعی؛ با محوریت درک کمبودهای دیگران
ترجیح: اقدام عملی برای کمک به دیگران و رفع نیاز آنها؛ به عنوان اجرای یک قانون
تعیین: رعایت اوقات نماز و لذت بردن از آن همراه با تعیین زمان برای رفع محرومیت دیگران
گزینش: سعی در ارتقا توأمان نماز و رفع نیاز محرومان، با مشارکت دوستان؛ و تشویق دیگران به این امور
تحقق: حرکتهای گروهی برای ارتقا کیفیت نماز و استفاده از سنگر نماز برای رفع محرومیت‌ها و کمبودهای اجتماع

 

سوره مبارکه همزه: سوره‌ای برای پرهیز از سرزنش خود و دیگران
مواجهه: مواجه شدن با موقعیت شکست در کنار موقعیت های پیروزی و پذیرفتن شکست
تفصیل: آشنایی با انواع پیروزی و شکست به گونه ای که صرف حضور در یک فعالیت نیز پیروزی محسوب می‌شود.
ترجیح: شناختن حرف شنوی از خدا و اولیا و رعایت قوانین، به عنوان پیروزی حقیقی
تعیین: آشنا شدن با انواع رفتارهای سرزنش‌آمیز و پرهیز از آنها
گزینش: شناخت ویژگی‌های طبیعی دیگران و پرهیز از سرزنش آنها به دلیل این ویژگی‌ها
تحقق: انجام فعالیت‌های گروهی برای رسیدن به موفقیت همراه پوشاندن عیب‌های افراد به واسطه کار جمعی

 

سوره مبارکه زلزال: سوره‌ای برای توجه به انتخاب‌ها و کارهای خوب کوچک
مواجهه: فعال شدن درک از خیر و شر و تمایز آنها
تفصیل: آشنایی با خیر و شر در اعمال، خروج کارها از حالت خنثی، کم شدن شر و زیاد شدن خیر
ترجیح: شناخت خیر به عنوان انتخاب درست و رجحان بر دیگر انتخاب هاو اصلاح معیارها برای خیرگزین شدن
تعیین: آسیب‌شناسی و رفع موانع خیرگزینی مانند نداشتن تفصیل کافی یا نداشتن معیار درست
گزینش: افزایش حساسیت نسبت به کوچکترین کارهای خیر و شر و ترغیب دیگران به خیر
تحقق: شناسایی و انجام کارهای خیر گروهی حتی اگر خیلی کوچک باشند

 

سوره مبارکه ضحی: سوره‌ای برای شناخت و رفع نیازها به واسطه نعمت‌ها
مواجهه: آشنایی با نیازهای اولیه انسان و منفعت وجود هر یک
تفصیل: شناخت تفصیلی‌تر نیازها و ارتباط آن با شب و روز به عنوان بستر رشد
ترجیح: شناخت انواع نیازها و دسته بندی آنها همراه با افزایش مهارت‌های رفع نیاز
تعیین: توجه به نیازهای دیگران و بی‌تفاوت نبودن نسبت به اجتماع
گزینش: دسته بندی نیازهای موجود در اجتماع و رسیدگی به نیازمندان با شناسایی نعمت‌های اطراف
تحقق: شناسایی و معرفی نعمت‌ها به افراد و جمع‌ها برای برطرف شدن نیازهای متناسب با آن

 

سوره مبارکه انشراح: سوره‌ای برای بالا رفتن ظرفیت و آسان شدن کارها
مواجهه: افزایش توان هرکس نسبت به خودش از طریق زیاد کردن عمل
تفصیل: ارتقای ظرفیت به دنبال آشنایی با انوع توان‌هایی که خداوند به انسان داده است
ترجیح: آشنا شدن با توان‌های درونی و بیرونی و توسعه هماهنگ این توان‌ها
تعیین: فعال شدن توان‌ها با مواجهه درست با هر سختی و رسیدن به آسانی متناسب با آن
گزینش: ارتقای ظرفیت به وسیله فعال شدن قدرت ارتباط با دیگران
تحقق: ساده کردن کارهای سخت با ایجاد جمع‌های هم‌گرا

 

این جلسات هر روز ساعت ۱۴ در سامانه رویتاب جهاددانشگاهی برگزار و اعضای جهاددانشگاهی و خانواده ایشان برای حضور در این کلاس‌ها می‌توانند از شنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ با استفاده لینک جلسات از محتوای این دوره استفاده کنند.
زمان‌­بندی اجرای این طرح به شرح ذیل است:

 

ردیف

روز

تاریخ

عنوان

۱

شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مقدمه ای بر سوره ها

۲

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۱

سوره حمد / قسمت اول

۳

دوشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۲

سوره حمد / قسمت دوم

۴

سه شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۳

سوره حمد / قسمت سوم

۵

چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۴

سوره فلق / قسمت اول

۶

پنجشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۵

سوره فلق / قسمت دوم

۷

شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

سوره ناس / قسمت اول

۸

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

سوره ناس / قسمت دوم

۹

دوشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

سوره نصر

۱۰

سه شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

سوره ماعون

۱۱

چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سوره همزه

۱۲

پنجشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۱

سوره زلزال

۱۳

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۴

سوره ضحی

۱۴

دوشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

سوره انشراح

۱۵

سه شنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

سوره عبس /

   

 

اخبار
طرح قرآنی به اضافه نور بخش یازدهم
سه شنبه, 06 اردیبهشت,1401
طرح قرآنی به اضافه نور بخش دهم
دوشنبه, 05 اردیبهشت,1401
طرح قرآنی به اضافه نور بخش نهم
یکشنبه, 04 اردیبهشت,1401
طرح قرآنی به اضافه نور هشتم
چهار شنبه, 31 فروردین,1401
طرح قرآنی به اضافه نور بخش هقتم
دوشنبه, 29 فروردین,1401
طرح قرآنی به اضافه نور بخش ششم
شنبه, 27 فروردین,1401
طرح قرآنی به اضافه نور بخش پنجم
شنبه, 27 فروردین,1401
طرح قرآنی به اضافه نور
چهار شنبه, 24 فروردین,1401
طرح قرآنی به اضافه نور
سه شنبه, 23 فروردین,1401
طرح به اضافه نور
دوشنبه, 22 فروردین,1401
زمان¬بندی اجرای طرح قرآنی به¬اضافه نور
چهار شنبه, 17 فروردین,1401
برگزارکننده: سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
شروع رویداد: 1401/1/20
پایان رویداد: 1401/2/6

QRCode رویداد
نظر شما در خصوص رویداد
تماس با ما

67612336

ثبت نظر در خصوص رویداد
متن پیام
ثبت نظر
نظرات کاربران در خصوص رویداد
آزاده غلامی - 1401/01/20
چرا برنامه این طوریه. ۱۵ دقیقه است دارم میگردم، آخرم نفهمیدم از کجا وارد شم. تقبل الله
فرنوش تمسکنی - 1401/01/15
سلام ببخشید درپایان گواهی حضور میدن؟؟
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 - All rights reserved.
آدرس آی پی: 44.210.149.205 سیستم عامل: Unknown مرورگر: Unknown تاریخ مشاهده: پنجشنبه, 06 اردیبهشت,1403